Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky”) e-shopu „Evojízda“, provozovaného podnikatelem Josefem Hartmannem, se sídlem Jabloňová 263/47c, 751 24, Přerov - Přerov VII-Čekyně, IČO: 02434687 zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Přerova, , e-mail: info@evojizda.cz, telefonní číslo +420 777 954 384 (dále „My” nebo „Evojízda”), na webové stránce https://www.evojizda.cz (dále „E-shop“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto Zákazníků, a Nás, jakožto podnikatele, vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je zpravidla poskytnutí zážitku, především jízdy sportovním automobilem nebo koupě našeho „merche“ (dále „Smlouva“).

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky E-shopu.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vaší objednávky na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží nebo službu;
  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
  5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží nebo poskytnutí služby s Námi;
  7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží nebo služeb a uzavřených Smluv;
  8. Vy jste osoba objednávající Zboží nebo službu na Našem E-shopu – tedy Zákazník. Zákazník je pojem, který označuje Osobu, která s Námi uzavřela nebo se chystá uzavřít Smlouvu (ať už ohledně Zboží nebo služeb).  Tam, kde v těchto Podmínkách mluvíme o „Vás“ „Vašem“ atp., myslíme tím Zákazníka. Stejně tak v případech, kdy používáme množného čísla v druhé osobě (např. „můžete“ „vrátíte“ atp.);
  9. Zboží je vše, co je věcí a můžeme společně ohledně toho uzavřít kupní smlouvu na E-shopu, především „merch“. Pokud si od Nás objednáte voucher (poukaz) na poskytnutí služby, který Vám má být fyzicky doručen, tak se na jeho doručení a náklady na dopravu vztahují ustanovení čl. 1.2. a celých čl. 5. a 6. těchto Podmínek a pro tyto účely se voucher považuje za Zboží, ve zbylém rozsahu se na poskytnutí Služby dle voucheru vztahují ustanovení o Službách;
  10. Služba je vše, co není věcí a můžete si to od nás objednat. Jedná se především o zážitky v podobě jízdy ve sportovním automobilu a související program, včetně možnosti poskytnutí vozidla i s řidičem pro účely svateb;
  11. My nebo Evojízda je pojem označující internetový obchod „Evojízda“, provozovaný podnikatelem Josefem Hartmannem, se sídlem Jabloňová 263/47c, 751 24, Přerov - Přerov VII-Čekyně, IČO: 02434687, e-mail: info@evojizda.cz, telefonní číslo +420 777 954 384 na webové stránce https://www.evojizda.cz. Pokud v textu těchto podmínek hovoříme o „Nás“ „Našem“ atp., myslíme tím právě Evojízdu. Stejně tak v případech, kdy používáme množného čísla v první osobě (např. „můžeme“ „vrátíme“ atp.)
  12. Spotřebitel je Zákazník, který s Námi uzavírá Smlouvu mimo rámec své vlastní podnikatelské činnosti. 
 2. Obecná ustanovení a poučení 
  1. Koupě Zboží a objednání Služeb je možné jen přes webové rozhraní E-shopu.
  2. Při nákupu Zboží a objednání Služeb je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží nebo Služby budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Informace o nakupovaném Zboží nebo objednávané Službě (na E-shopu označujete Zboží nebo Službu, o které máte zájem, tlačítkem „DO KOŠÍKU“);
  2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží nebo Služby a způsobu jeho doručení nebo jejího poskytnutí;
  3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží nebo poskytnout Službu, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  4. V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
  5. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  6. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 
  7. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  8. V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly vytvoříte Objednávku prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ . Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  9. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  10. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží nebo Služba nebudou z důvodů, které Evojízda nemůže ovlivnit, dostupné nebo případy, kdy Zboží nebo Služba nebudou dostupné v požadovaném objemu. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 
  11. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám za tuto Cenu dodat Zboží nebo poskytnout Službu ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy se Cena velmi výrazně liší od obvyklé ceny u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  12. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Vám závazek k zaplacení Celkové ceny.
  13. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný, jako v případě Zákazníka bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  14. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží nebo poskytnutí Služby využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, budou Vám Zboží nebo Služba poskytnuty se slevou. Není však možné kombinovat více slev v jedné Objednávce. 
 4. Uživatelský účet
  1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. 
  2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 
  4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  5. Váš Uživatelský účet můžeme kdykoliv i bez udání důvodu zrušit, zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do týdne od provedení objednávky.
  2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/online-platba-kartou/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do jednoho týdne od provedení objednávky.
  3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  4. Hotově při osobním odběru. Hotově lze platit v případě, že Zboží převezmete nebo Vám službu poskytneme u nás. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží nebo před poskytnutím Služby.
  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží nebo Služby v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 
  3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží nebo poskytnutím Služby. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami souhlasíte s tímto způsobem doručení faktury.

  1. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Osobní odběr na Naší provozovně na adrese: Jabloňová 263/47C, Přerov, 75124.
  2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;
  3. Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna;
  1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
  2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
  1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České a Slovenské republiky.
  3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba doručení se odvíjí od konkrétního dopravce u společnosti Zásilkovna cca 3 dny. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu. 
  4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. 
  5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, se nepovažuje za odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám oznámení o tomto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovat.
  9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Práva a Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské Unie. 

 

 1. odstoupení od smlouvy O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Pokud jste Spotřebitelem a objednali jste si od Nás Službu, můžete od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pro zachování lhůty podle věty první tohoto odstavce stačí, abyste Nám oznámení o odstoupení od Smlouvy v této lhůtě odeslali. Máte právo od Smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle věty první tohoto odstavce.

 

  1. Od Smlouvy můžete odstoupit mj. prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat elektronicky na e-mail info@evojizda.cz nebo na adresu Jabloňová 263/47C, Přerov, 75124. 

 

  1. Při odstoupení od Smlouvy jsme povinni vrátit Vám Cenu, kterou jste již zaplatili, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Cenu Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme ji od Vás přijali. Jsme oprávněni ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám s tím nevzniknou další náklady. 

 

  1. Jako Zákazník výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud Vám poskytneme Službu s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemáte po poskytnutí Služby právo od Smlouvy odstoupit a žádat vrácení Ceny. Za výslovný souhlas se považuje i situace, kdy si v rezervačním systému E-shopu zvolíte datum Služby tak, že k poskytnutí má dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení. 

 

  1. Evojízda má právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Vy, a to až do doby, než uhradíte Celkovou cenu. 

 

  1. V případě, že Vám k objednané Službě poskytneme dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud od Smlouvy odstoupíte, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a jste povinni Nám poskytnutý dárek vrátit. To neplatí, pokud je vrácení dárku s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nemožné.

 

  1. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností berete jako Zákazník na vědomí, že odst. 8.1. až 8.4. se uplatní jen v případě, že jste Spotřebitelem. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

 9. odstoupení od smlouvy O KOUPI ZBOŽÍ

      Pokud jste Spotřebitelem, můžete od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení plyne: 

 1. ode dne převzetí Zboží;
 2. ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, pokud je předmětem Smlouvy dodání několika druhů Zboží nebo několika částí;
 3. ode dne převzetí první dodávky Zboží, pokud je předmětem Smlouvy opakovaná dodávka Zboží. 
  1. Jako Zákazník výslovně berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že nemůžete mimo jiné odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu (na míru). Při výrobě Zboží na míru tedy nelze využít práva na bezdůvodné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 

  1. Pro zachování lhůty dle čl. 9.1. stačí, aby Spotřebitel oznámení o odstoupení od Smlouvy v této lhůtě odeslal. 

 

  1. Od Smlouvy máte právo odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle čl. 9.1.

 

  1. Od Smlouvy můžete odstoupit také prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné doručit jak elektronicky na e-mail info@evojizda.cz, tak poštou nebo osobně na adresu Jabloňová 263/47C, Přerov, 75124. 

 

  1. Pokud od Smlouvy odstoupíte, jste povinni nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy zaslat Zboží zpět na adresu Jabloňová 263/47C, Přerov, 75124. 

 

  1. V případě, že z jakéhokoli důvodu odstoupíte od Smlouvy, je Evojízda povinna Vám vrátit platbu do 14 dnů od odstoupení, ustanovení 9.10. a 9.12. tím není dotčeno. Jsme oprávněni počkat s vrácením Celkové ceny do doby, než Nám vrátíte Zboží nebo prokážete, že jste ho odeslali.

 

  1. Při odstoupení Vám vrátíme platbu stejným způsobem, jakým jsme ji od Vás přijali. Jsme oprávněni ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Pokud v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízíme několik možností dodání, jsme povinni Vám nahradit jen tu nejlevnější z nich. 

 

  1. Náklady na vrácení Zboží při odstoupení nesete Vy, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

 

  1. Pokud bylo vrácené Zboží poškozeno v důsledku porušení Vašich (Zákazníkových) povinností, jsme oprávněni vůči Vám uplatnit nárok na náhradu škody a započíst ho proti částce, která Vám má být vrácena.

 

  1. Evojízda má právo od Smlouvy odstoupit také: 
   1. pokud jste v prodlení s úhradou Celkové ceny za Zboží;
   2. z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti materiálu Zboží.

V případě, že z jakéhokoli důvodu odstoupíme od Smlouvy, vrátíme si s Vámi navzájem všechna dosud poskytnutá plnění, zejména platby za Zboží nebo Služby, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.

  1. V případě, že Vám poskytneme k uzavřené Smlouvě dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud od Smlouvy odstoupíte, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a jste povinni Nám poskytnutý dárek vrátit. To neplatí, pokud je vrácení dárku s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nemožné.

 

  1. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností berete jako Zákazník na vědomí, že odst. 9.1. až 9.8. se uplatní jen v případě, že jste Spotřebitel. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY SLUŽEB

 

  1. Evojízda se Vám zavazuje poskytovat Služby v požadované kvalitě a bez vad. Služba má vady tehdy, pokud se její poskytnutí liší od popisu Služby na E-shopu. Za vady Služeb odpovídá Evojízda v rozsahu uvedeném dále.

 

  1. Evojízda neodpovídá za vady:
   1. vzniklé v důsledku nerespektování pokynů, které jste před a při poskytnutí Služby od Nás (nebo našich spolupracovníků) dostali;
   2. které jste způsobili Vy sami.
  1. Jako Zákazník se zavazujete nahlašovat vady (uplatňovat reklamace) Služeb a to osobně při poskytování Služby, případně po poskytnutí Služby na e-mail info@evojizda.cz.
   1. Při nahlášení vady uveďte popis vady a Vaši adresu včetně e-mailu, na který Vás vyrozumíme o způsobu vyřízení reklamace. Pokud jste Spotřebitel, dále uveďte, jakým ze způsobů dle odst. 10.4. má být reklamace vyřízena. 
   2. V případě, že bude podání, kterým reklamujete Službu, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzveme Vás e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy Nám doručíte doplněné podání. Pokud nedoplníte své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, budeme reklamaci považovat za neopodstatněnou. 
   3. Pokud jste Spotřebitel, zašleme Vám na e-mail potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Pokud jako Spotřebitel uplatníte reklamaci osobně u Nás, vydáme Vám potvrzení bezprostředně po převzetí reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Evojízda posoudí Službu až v reklamačním řízení.

 

  1. Vyřízení reklamace. Pokud je měla Služba vady, můžete podle povahy a závažnosti vady požadovat:
   1. slevu z Ceny;
   2. vrácení celé Ceny.
   3. V případě, kdy Službu vůbec nelze poskytnout nebo sice lze, ale jen za natolik omezených podmínek, že by se povaha Služby zcela změnila, máte jako Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit.  
  1. Pokud jako Spotřebitel uplatníte svoje práva z vadného plnění, rozhodneme o reklamaci ihned a ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady. 

 

  1. Reklamaci Spotřebitele včetně případného odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů můžeme prodloužit jen po domluvě se Spotřebitelem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 

  1. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Pokud jste Spotřebitel, zašleme Vám na e-mail dále potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

  1. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo můžete u Nás uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE ZBOŽÍ

 

  1. Tam, kde tento článek 11. hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o Zákazníkovi.

 

  1. Evojízda se zavazuje dodat Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad. Zboží má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky oproti Objednávce. Za vady Zboží odpovídá Evojízda v rozsahu uvedeném dále.

 

  1. Evojízda odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že Zboží v době, kdy ho Spotřebitel převzal:
   1. má vlastnosti, které jsme si ujednali; pokud jsme si je neujednali, má takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které jste Vy očekávali s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy;
   2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   4. je v odpovídajícím množství nebo míře; a 
   5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

  1. Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. 

 

  1. Evojízda neodpovídá za vady:
   1. vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nebo nerespektování účelu, pro který se Zboží běžně využívá;
   2. pro které byla ujednána nižší cena Zboží;
   3. použitého Zboží odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již v době jeho převzetí Zákazníkem;
   4. které způsobil Zákazník.

 

  1. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Zákazníkem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

 

  1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace):
   1. Zákazník je povinen Zboží při jeho převzetí podrobně zkontrolovat a pokud zjistí, že má vady, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem dle čl. 11.8. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel;
   2. skryté vady je Zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co je zjistí;
   3. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na Zboží v případě, že o vadě věděl před jeho převzetím, případně pokud jsme ho na ni upozornili nebo mu z toho důvodu poskytli přiměřenou slevu z Ceny.

 

  1. Způsob uplatnění reklamace:
   1. Reklamaci může Zákazník, uplatnit u Nás na adrese Jabloňová 263/47C, Přerov 75124, a to osobně nebo poštou, případně elektronicky na adrese info@evojizda.cz. 
   2. Spotřebitel v reklamaci uvede popis vady Zboží a adresu včetně e-mailu, na který ho vyrozumíme o způsobu vyřízení reklamace. Spotřebitel také uvede, jakým ze způsobů dle čl. 11.9. má být reklamace vyřízena. Je vhodné, aby Zákazník při reklamaci předložil doklad o koupi Zboží, jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že Zboží bylo zakoupeno od Nás. Zákazníkovi se dále doporučuje, aby Nám při uplatnění reklamace zaslal Zboží čisté a v obalu zabraňujícím jeho poškození.
   3. Za den uplatnění reklamace Zboží se považuje den doručení vadného Zboží, včetně příslušných dokladů uvedených v 11.8. písm. b)
   4. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzveme ho e-mailem k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy Nám Zákazník doručí doplněné podání. Pokud Zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, budeme reklamaci považovat za neopodstatněnou. 
   5. Spotřebiteli zašleme na e-mail, který uvedl v reklamaci, potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci Zboží osobně u Nás, vydáme mu potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného Zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Stav Zboží posoudíme až v reklamačním řízení.
   6. Zákazník bere na vědomí, že pokud Nám nepředá reklamované Zboží se vším příslušenstvím, vrátíme při vyřízení reklamace odstoupením od Smlouvy Zákazníkovi Cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.

 

  1. Způsoby vyřízení reklamace se liší v závislosti na tom, zda vada Zboží znamená podstatné, nebo nepodstatné porušení Smlouvy. 
   1. požadovat bezplatné odstranění vady – opravu;
   2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;
   3. požadovat dodání nového Zboží bez vad, případně dodání nové části Zboží bez vad, pokud se vada týká jen části Zboží;
   4. odstoupit od Smlouvy.
   5. požadovat odstranění vady;
   6. požadovat přiměřenou slevu z Ceny. 
   7. V případě vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy, má Zákazník podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:
   1. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
   2. V případě vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy, Nám Zákazník sdělí, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez Našeho souhlasu; to neplatí, pokud Zákazník žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud neodstraníme vady v přiměřené lhůtě či Zákazníkovi oznámíme, že vady neodstraníme, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Ceny, nebo může odstoupit od Smlouvy. Pokud si Zákazník nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy podle odst. 11.9. písm. d) Pokud Zákazník považuje vadu za podstatné porušení Smlouvy, je povinen Nám to doložit.
   3. V případě vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy má Zákazník podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:
   4. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z Ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, můžeme mu dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžeme odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Pokud neodstraníme vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez Našeho souhlasu. 

 

  1. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy ani požadovat dodání nového Zboží, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud:
   1. došlo ke změně stavu Zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
   2. Zákazník použil Zboží ještě před objevením vady;
   3. Zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo;
   4. Zákazník Zboží ještě před objevením vady prodal, vyčerpal anebo ho pozměnil při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Nám Zákazník to, co ještě vrátit může a poskytne Nám náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

 

  1. Pokud Spotřebitel uplatní svá práva z vadného plnění (reklamuje Zboží), rozhodneme o reklamaci ihned a ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady. 

 

  1. Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů můžeme prodloužit jen po domluvě se Spotřebitelem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 

  1. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován e-mailem. Spotřebiteli dále zašleme na e-mail potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace po Nás požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

  1. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může Zákazník u Nás uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI 

         Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@evojizda.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Spotřebitele 

  1. Nejsme ve vztahu k Zákazníkům vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Námi a Spotřebitelem, pokud spor plyne ze Smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   13 Závěrečná ustanovení

   1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však Spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
   2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
   3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme ovšem oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží nebo Služby, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
   4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
   5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
   6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
   7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2022.

  Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

  Adresát:  Josef Hartmann, IČO: 02434687, se sídlem Jabloňová 263/47c, 751 24, Přerov - Přerov VII-Čekyně, 

  Uplatnění reklamace

  Datum uzavření Smlouvy:

   

  Jméno a příjmení:

   

  Adresa:

   

  E-mailová adresa:

   

  Zboží, které je reklamováno:

   

  Popis vad Zboží:

   

  Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

   

  Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

   

  Datum:

  Podpis:Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

  Adresát: Josef Hartmann, IČO: 02434687, se sídlem Jabloňová 263/47c, 751 24, Přerov - Přerov VII-Čekyně, 

  Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

  Datum uzavření Smlouvy:

   

  Jméno a příjmení:

   

  Adresa:

   

  E-mailová adresa:

   

  Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

   

  Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

   

  Tento formulář Nám můžete zaslat písemně na adresu xxx nebo elektronicky na e-mail info@evojizda.cz. 

  .

   

  Datum:

  Podpis:

  Zpět do obchodu