Podmínky ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ evojizda.cz

Čl. I.Preambule

Správcem osobních údajů je Josef Hartmann, IČ: 02434687, se sídlem Jabloňová
263/47c , 75124 Přerov, e-mail: info@evojizda.cz, tel.č.: +420 777 954 384 (dále jen
„Správce“), který poskytuje služby v podobě krátkodobého i dlouhodobého pronájmu
sportovních vozidel včetně zážitkových jízd s instruktorem. Tento dokument „Prohlášení
a podmínky ochrany osobních údajů“ je nedílnou součástí každé nájemní smlouvy
uzavřené mezi Josefem Hartmannem, IČ: 02434687, se sídlem Jabloňová 263/47c, 75124
Přerov, a zákazníkem. Zákazník se pro účely tohoto dokumentu považuje za subjekt
ochrany osobních údajů (dále také „nájemce“ nebo „subjekt údajů“).Správce tímto plní
svoji informační povinnost vůči Subjektu údajů ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU ze dne 27.04.2016 č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„Nařízení GDPR“).

Čl. II.Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů Subjektu údajů je jeho souhlas dávaný
tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Souhlas Subjektu údajů je
učiněn podpisem tohoto prohlášení.

Čl. III.Kategorie osobních údajů

3.1. Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby, zejména Zákazníků a uživatelů webové stránky Správce, smluvních
partnerů Správce a dalších osob, jejichž osobní údaje Správce zpracovává.
3.2. Správce zpracovává pravidelně následující osobní údaje Subjektu údajů:a) jméno a
příjmení;b) datum narození;c) bydliště/trvalý pobyt;d) telefonní číslo;e) e-mailová
adresa;d) číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu;
3.3. Správce není oprávněn zpracovávat žádné další osobní údaje Subjektu údajů,
zejména není oprávněn zpracovávat citlivé údaje o Subjektu údajů. K takovémuto
zpracování je povinen si Správce obstarat výslovný písemný souhlas Subjektu údajů.

Čl. IV.Způsob zpracování osobních údajů

4.1. Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů elektronicky, zejména v rámci
tvorby nájemní smlouvy a předávacího protokolu. Dále Správce tyto dokumenty
uschovává vytištěné ve své kanceláři v uzamykatelné skříňce.4.2. Správce zpracovává
osobní údaje, které jsou nutné zejména pro vyplnění smlouvy o nájmu a protokolu o
předání a převzetí vozidla. Správce je oprávněn zpracovávat také osobní údaje z
kamerového systému, který se nachází v sídle Správce údajů. 4.3. Subjekt údajů souhlasí
se zasíláním informací souvisejících se službami Správce na elektronickou adresu
Subjektu údajů a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Správcem na
elektronickou adresu Subjektu údajů. 4.4. Správce je oprávněn shromažďovat informace
o návštěvnících jeho webové stránky http://www.evojizda.cz v případě, že Subjekt údajů                                                                                                                                sám dovolí komunikovat se Správcem přímo pomocí e-mailu a/nebo formuláři pro
zpětnou vazbu.4.5. V případě, že Subjekt údajů navštíví profil Správce na sociálních
sítích, zaznamenají webové servery Správce pouze ty osobní údaje Subjektu údajů, které
sám povolí zaznamenat. 4.6. Správce nejmenoval speciálního pověřence pro ochranu
osobních údajů.

Čl. V.Účel zpracování osobních údajů

5.1. Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro zaslání daňových dokladů
příslušnému Finančnímu úřadu v ČR, uzavírání smlouvy o nájmu sportovního vozu a
dále také pro zasílání obchodních sdělení či jiných marketingových aktivit Správce vůči
Subjektu údajů. 5.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu
rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

Čl. VI.Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou osobní údaje Subjektu údajů u Správce uloženy, činí 3 roky,
nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel
zpracování) Subjektem údajů.

Čl. VII.Pasivní a aktivní shromažďování informací

7.1. Správce oznamuje v souladu s čl. 13 Nařízení GDPR, že v rámci pohybu na
webových stránkách Správce může dojít k pasivnímu shromažďování určitých
anonymních údajů pomocí různých technologií, zejména cookies, internetové tagy nebo
webové signály (web beacons).7.2. Správce oznamuje v souladu s čl. 13 Nařízení GDPR,
že v rámci pohybu na webových stránkách Správce může dojít k pasivnímu
shromažďování navigačních údajů (protokolových souborů (log files), serverových
protokolů (server logs) či sledu kliknutí (clickstream).7.3. Správce však pasivnímu
shromažďování informací dle bodu 7.1. a 7.2. není schopen zabránit a Subjekt údajů je
tak povinen toto shromažďování strpět přenos některých těchto anonymních informací,
zejména URL adresa webové stránky, ze které Subjekt údajů přišel, IP adresa a verze
prohlížeče, kterou právě používá Správce údajů.
7.4. Správce je oprávněn takto shromážděné informace dále používat ke zdokonalení
obsahu jeho webových stránek, k nastavení stránek dle preferencí Subjektu údajů, ke
sdělování informací, pro účely marketingu a průzkumu, a pro jakékoliv další
specifikované účely.
7.5. Správce je oprávněn plně využívat všech informací získaných prostřednictvím
webových stránek, které nemají formu osobních identifikačních údajů. Jestliže Subjekt
údajů poskytne osobní identifikační údaje na webových stránkách Správce, může pak
spojovat takové informace s dalšími aktivně shromážděnými informacemi, pokud v
okamžiku jejich shromažďování nebude specifikováno jinak.
Čl. VIII.Příjemci osobních údajů

8.1. Příjemcem osobních údajů Subjektu údajů je primárně Správce.8.2. Správce je
oprávněn ve výjimečných případech poskytnout osobní údaje Subjektu údajů i jiným
příjemcům, a to výhradně:a) smluvním partnerům, které Správce používá k podpoře
svých obchodních aktivit (např.
platební služby, technická podpora, dodávková služba a finanční instituce), přičemž v
tomtopřípadě bude od těchto třetích stran požadovat, aby souhlasily, že s těmito

informacemibudou zacházet v souladu s tímto Prohlášením a podmínkami ochrany
osobních údajů;
b) veřejným orgánům České republiky, pokud o ně požádají.Tito příjemci budou
poskytnuté osobní údaje Subjektu údajů využívat výlučně ke stejných účelům jako
Správce, pokud nebude stanoveno jinak.
8.3. Jiným příjemcům, než jsou uvedeni v bodě 8.2. je Správce oprávněn osobní údaje
Subjektu údajů poskytnout jen tehdy, pokud k tomu Subjekt údajů vysloví písemný
souhlas.

Čl. IX.Práva Subjektu údajů

9.1. Za podmínek stanovených v Nařízení GDPR má Subjekt údajů právo požadovat od
Správce přístup ke svým osobním údajům. Subjekt údajů může na základě žádosti
adresované Správci získat informace (potvrzení), zda jsou či nejsou osobní údaje
Subjektu údajů zpracovávány a pokud jsou, pak má práv na tyto osobní údaje získat a
zároveň má právo tento získat následující informace:a) účely zpracovávání;b) kategorie
dotčených osobních údajů;c) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly
nebo budou zpřístupněny;d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;e)
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu
údajů.9.2. Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, pokud se domnívá, že
jsou Správcem zpracovávány nepřesné osobní údaje. Správce je povinen se žádostí
týkající se opravy osobních údajů zabývat a o výsledku Subjekt údajů vyrozumět. 9.3.
Subjekt údajů má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze Správce. Správce
je povinen zlikvidovat osobní údaje Subjektu v případě, že bude splněna alespoň jedna z
následujících podmínek:a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;c)
Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování;d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;e) osobní údaje musí
být vymazány ke splnění právní povinnosti;f) osobní údaje byly shromážděny v
souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení
GDPR.
9.4. Právo na výmaz není absolutní právo, které by dávalo Subjektu údajů možnost žádat
kdykoli o vymazání osobních údajů. Vždy to musí být v souladu s podmínkami Nařízení
GDPR.9.5. Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:
a) popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl Správce
přesnost osobních údajů ověřit;b) zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá
výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;c) osobní údaje
Subjektu údajů již Správce nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;d) Subjekt údajů hodlá uplatnit právo
vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

9.6. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku vůči zpracování osobních údajů
Správcem.9.7. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých
osobních údajů daných Správci.9.8. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování
Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Subjekt údajů je může
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním písemného neformálního
sdělení na e-mailovou adresu Správce. 9.9. V případě, že se
bude Subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je
porušováno jakékoliv ustanovení Nařízení GDPR, má mimo jiné právo podat stížnost u
dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Čl. X.Práva a povinnosti Správce

10.1. Správce je povinen zajistit odpovídající opatření k ochraně osobních identifikačních
údajů při jejich přenosu od Subjektu údajů, zejména před ztrátou, zneužitím,
neoprávněným přístupem, prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením,
pozměněním nebo zničením.10.2. V případě, že dojde nezávisle na vůli Správce k incidentu
dle bodu 10.1., je povinen Správce přijmout všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku
škody.

Čl. XI.Povinnosti Subjektu údajů

V souladu s platnými ustanoveními Nařízení GDPR není povinen Subjekt údajů
poskytnout osobní údaje Správci. Poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním
požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy o nájmu.

Čl. XII.Závěrečné informace

12.1. V případě, že Subjekt údajů bude mít otázky, připomínky nebo obavy ohledně
tohoto Prohlášení a podmínek ochrany osobních údajů, může tento Správce kontaktovat v
souladu s kontakty uvedenými na webových stránkách Správce http://www.evojizda.cz
nebo konkrétně u Správce:
Josef Hartmann, IČ: 02434687, se sídlem Jabloňová 263/47c, 75124 Přerov, e-mail:

info@evojizda.cz, tel.č.: +420 777 954 384.

12.2. Pokud dojde ke změně tohoto Prohlášení a podmínek ochrany osobních údajů,
revidované prohlášení bude uvedeno na webových stránkách Správce. Subjekt údajů je
povinen znění tohoto dokumentu pravidelně kontrolovat, než poskytne jakékoliv osobní
identifikační údaje.12.3. V případě, že dojde ke změně tohoto dokumentu, je Subjekt
údajů oprávněn kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů
Správcem.Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá platnosti dnem 1.1.2022.             

Zpět do obchodu